Bezmaksas Atgriešanas programma Microsoft

Recycling
Laipni ludzam Microsoft bezmaksas Atgriešanas programma! Microsoft programmu parvalda TES, kas nodrošina piemerotu produktu (*) parvaldibu un otrreizejo parstradi videi nekaitiga veida saskana ar visiem piemerojamajiem noteikumiem un nosacijumiem. Nepiemerotu produktu (**) gadijuma, ludzu, ieverojiet talak teksta sniegtas instrukcijas.

(*) Piemerotie produkti: ši programma ir paredzeta Microsoft zimola produktu un šadu produktu iepakojuma atgriešanai.

(**) Nepiemeroti produkti: ši programma nav piemerota produktiem, kas nav Microsoft zimola produkti, produktiem, kas satur katodstaru lampas, dzivsudrabu saturošam lampam vai tamlidzigiem produktiem un uzbriedušiem litija jonu akumulatoriem. Šadus produktus otrreizejai parstradei, ludzu, nododiet ar vietejo elektronisko produktu otrreizejas parstrades programmu starpniecibu.

Microsoft Atgriešanas programma bez maksas tiek nodrošinata privatiem lietotajiem. Viena atgriešanas reize drikst atgriezt tikai vienu piemeroto produktu. Ja jums ir nepieciešams atgriezt vairakus piemerotos produktus, nosutiet katru atseviški.

Nododot TES piemerotos produktus ar šis programmas starpniecibu, jus piekritat atteikties no savam produkta un jebkadu taja esošu datu ipašumtiesibam vai privatajam interesem attieciba uz produktiem un datiem, ka ari noraidit šis ipašumtiesibas un privatas intereses. Atgriešanas pieteikumu ir iespejams atcelt divu dienu laika, tacu, tiklidz piemerotais produkts ar programmas starpniecibu ir nodots TES, jus to nekados apstaklos nevarat vairs atgut.

Microsoft un ta partneris TES neuznemas atbildibu par jebkada veida datiem, kas palikuši ar šis programmas starpniecibu atgriezta produkta. Jus uznematies atbildibu par produktu iekšejos cietajos diskos uzglabato datu parsutišanu uz citu areju atminas ierici (ja velaties šos datus saglabat) un par nodoto produktu iekšejos cietajos diskos atlikušo datu dzešanu pirms produktu nodošanas TES ar šis programmas starpniecibu. Turklat pirms šis programmas izmantošanas ir ieteicams parbaudit un parliecinaties, ka produkta nepaliek nekada veida dati.

Microsoft un ta partneris TES neuznemas nekada veida atbildibu par to, ka jus izmantojat šo programmu saistiba ar atgriežamo produktu un jebkada veida datiem, kas, iespejams, ir palikuši jebkuros atgrieztajos produktos.

Ja jums ir kadi jautajumi par šo programmu, ludzu, sutiet e-pastu uz Microsoftmailback.emea@tes-amm.com. .

PRODUKTA, KAS IEKLAUJ ATKARTOTI UZLADEJAMU LITIJA JONU AKUMULATORU, SUTIŠANA

Ja produkts, kuru atgriežat ar šis programmas starpniecibu, ieklauj atkartoti uzladejamu litija jonu akumulatoru, ludzu, novertejiet produkta stavokli. Ja produktam ir redzamas bojajuma pazimes, kas norada, ka integretais litija jonu akumulators, iespejams, ir uzbriedis, korodejies vai sadurts, vai ka tam ir radusies noplude, piemeroto produktu nedrikst nosutit ar šis programmas starpniecibu parvadašanas noteikumu del. Šadiem produktiem, ludzu, izmantojiet vietejas otrreizejas parstrades pakalpojumu iespejas.

Atgrieziet produktu otrreizejai parstradei

Ja velaties atgriezt produktu otrreizejai parstradei ar šis programmas starpniecibu, ludzu, klikškiniet zemak redzamo pogu „Atgriešanas pieteikuma veidlapa”.

Pirms turpinat, ludzu, rupigi izlasiet šos dokumentus:

Atgriešanas pieteikuma veidlapa