Bezplatný program Mail-back spolocnosti Microsoft

Recycling
Vitajte v bezplatnom programe Mail-back spolocnosti Microsoft. Program spolocnosti Microsoft prevádzkuje spolocnost TES, ktorá zabezpecí, aby oprávnené produkty (*) boli spravované a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu a v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a predpismi. V prípade neoprávnených produktov postupujte podla pokynov nižšie (**).

(*) Oprávnené produkty: Tento program môžete použit na vrátenie produktov a obalov znacky Microsoft.

(**) Neoprávnené produkty: Produkty inej znacky ako Microsoft, produkty obsahujúce katódové trubice, žiarovky s obsahom ortuti alebo lítiovo-iónové batérie so zväcšeným objemom, prípadne napuchnuté, nie sú oprávnené pre tento program. Takéto produkty recyklujte prostredníctvom miestnych programov na recykláciu elektroniky.

Program Mail-back spolocnosti Microsoft je pre spotrebitelov bezplatný. V jednej zásielke posielajte len jeden oprávnený produkt. Ak máte niekolko oprávnených produktov na vrátenie, pošlite ich spät jednotlivo.

Po odoslaní oprávnených produktov do spolocnosti TES prostredníctvom tohto programu súhlasíte s tým, že sa vzdávate a zriekate všetkých majetkových alebo súkromných záujmov spojených s produktom a akýchkolvek údajov v nich obsiahnutých. K dispozícii je dvojdnové obdobie, pocas ktorého je možné žiadost o vrátenie zrušit, ale len co sa oprávnený produkt odošle spolocnosti TES prostredníctvom programu, oprávnený produkt vám nie je za žiadnych okolností možné vrátit.

Spolocnost Microsoft a jej partner TES nie sú zodpovední za žiadne údaje, ktoré zostanú v produktoch vrátených prostredníctvom tohto programu. Pred odoslaním produktov do spolocnosti TES prostredníctvom tohto programu je vašou zodpovednostou preniest všetky údaje uložené na interných pevných diskoch produktov na iné externé úložné zariadenie (ak si ich chcete uchovat) a odstránit všetky údaje, ktoré zostanú na internom pevnom disku zaslaných produktov. Okrem toho, pred využitím tohto programu odporúcame, aby ste skontrolovali a overili si, že v produktoch nezostali žiadne údaje.

Spolocnost Microsoft a jej partner, spolocnost TES, sa zriekajú akejkolvek zodpovednosti súvisiacej s používaním tohto programu v súvislosti s vráteným produktom, a s údajmi, ktoré v nom môžu zostat.

Ak máte akékolvek otázky týkajúce sa tohto programu, pošlite e-mail na adresu

PREPRAVA PRODUKTU, KTORÝ OBSAHUJE NABÍJATELNÚ LÍTIOVO-IÓNOVÚ BATÉRIU

Ak produkt, ktorý sa vraciate v rámci tohto programu, obsahuje nabíjatelnú lítiovo-iónovú batériu, zhodnotte stav produktu. Ak produkt vykazuje známky poškodenia, ktoré preukazujú, že interná lítiovo-iónová batéria môže byt napuchnutá, skorodovaná, prepichnutá alebo vytecená, takýto oprávnený produkt potom nemôže byt prepravený prostredníctvom tohto programu z dôvodu prepravných predpisov. Pre takéto produkty využite miestne možnosti recyklácie.

Vrátte výrobok na recykláciu

Ak chcete pokracovat v návrate produktu na recykláciu pomocou tohto programu, kliknite na tlacidlo „Formulár žiadosti o vrátenie“ nižšie.

Pred pokracovaním si pozorne precítajte nasledujúce dokumenty:

Formulár žiadosti o vrátenie