Program bezplatného zasílání výrobku zpet spolecnosti Microsoft

Recycling
Vítejte v programu bezplatného zasílání výrobku zpet spolecnosti Microsoft. Program spolecnosti Microsoft provozuje spolecnost TES, která zajistí, že se zpusobilými výrobky (*) bude nakládáno a budou recyklovány zpusobem šetrným k životnímu prostredí, který splnuje všechny platné zákony a právní predpisy. V prípade nezpusobilých výrobku se ridte níže uvedenými pokyny (**).

(*) Zpusobilé výrobky: Tento program mužete použít k vrácení znackových výrobku Microsoft a obalu od techto výrobku.

(**) Nezpusobilé výrobky: Tento program se nevztahuje na výrobky jiné znacky než Microsoft; výrobky obsahující katodové trubice; svítilny obsahující rtut; nebo zvetšené nebo nafouknuté lithium-iontové baterie. Tyto výrobky prosím recyklujte prostrednictvím místních programu pro recyklaci elektroniky.

Program zasílání výrobku zpet spolecnosti Microsoft je pro spotrebitele zdarma. Každá zásilka muže obsahovat pouze jeden zpusobilý výrobek. Chcete-li vrátit nekolik zpusobilých výrobku, zašlete je zpet zvlášt v ruzných zásilkách.

Predáním zpusobilých výrobku spolecnosti TES prostrednictvím tohoto programu se vzdáváte veškerých vlastnických práv nebo práv na ochranu soukromí vztahujících se k temto výrobkum a k údajum, které jsou v nich obsaženy. Máte dvoudenní lhutu, behem které je možné žádost o vrácení zrušit, avšak poté, co je zpusobilý výrobek prostrednictvím tohoto programu predán spolecnosti TES, zpusobilý výrobek vám již není možné za žádných okolností vrátit.

Spolecnost Microsoft a její partner spolecnost TES nenesou odpovednost za údaje, které zustanou ve výrobcích vrácených prostrednictvím tohoto programu. Pred predáním výrobku spolecnosti TES prostrednictvím tohoto programu odpovídáte za prenesení prípadných údaju uložených na vnitrních pevných discích výrobku do jiné externí pametové jednotky (pokud si prejete data uchovat) a za vymazání veškerých údaju, které na vnitrních pevných discích predaných výrobku zustanou. Krome toho vám doporucujeme pred využitím tohoto programu provést kontrolu a overit si, že ve výrobcích nezustávají žádné údaje.

Spolecnost Microsoft a její partner spolecnost TES odmítají jakoukoliv odpovednost spojenou s tím, že využijete tohoto programu, s výrobkem, který vracíte, a s údaji, které mohou ve vráceném výrobku zustat.

S prípadnými otázkami o tomto programu se na nás mužete obrátit e-mailem zaslaným na adresu .

ODESLÁNÍ VÝROBKU OBSAHUJÍCÍHO NABÍJECÍ LITHIUM-IONTOVÉ BATERIE

Obsahuje-li výrobek, který vracíte prostrednictvím tohoto programu, nabíjecí lithium-iontovou baterii, posudte stav výrobku. Vykazuje-li výrobek známky poškození, které naznacují, že vnitrní lithium-iontová baterie muže být nafouknutá, zkorodovaná, propíchnutá nebo že muže prosakovat, pak zpusobilý výrobek není kvuli prepravním predpisum možné prostrednictvím tohoto programu odeslat. Využijte místních recyklacních programu pro tyto výrobky.

Vratte produkt k recyklaci

Kliknete níže na tlacítko “Žádost o vrácení” pokud chcete výrobek vrátit za úcelem recyklace prostrednictvím tohoto programu.

Než tak uciníte, pozorne se seznamte s následujícími dokumenty:

Žádost o vrácení